موسسه اعتباری نور با بانک ملی ادغام شد

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه شعب موسسه اعتباری نور با بانک ملی ایران ادغام شده است گفت: سپرده گذاران این موسسه می توانند با مراجعه به شعب سابق موسسه نور (در مدیریت بانک ملی) از تمامی خدمات بانکی بهره مند شوند.