گواهی بهداشت ایمنی و محیط کار

برابر اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی برای عقد قرارداد به استناد تبصره سه ماده نه آیین نامه اجرایی ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نیاز به ارائه گواهی بهداشت ایمنی و محیط کار از سوی وزارتخانه مذکور و یا نهاد دیگری را ندارند و صلاحیت تخصصی آنها و عملکردشان توسط واحد‌های ذیربط در ناجا مورد پایش قرار می گیرد