ابلاغ آیین نامه اجرایی موسسات حفاظتی

ستاد کل نیروهای مسلح آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی را ابلاغ نمودند. در این ابلاغیه مراحل ایجاد موسسات،ویژگی ها و نحوه بکارگیری نیروی پلیس یار(نگهبان) و تعامل موسسات با پلیس و......تبیین گردیده است. https://dotic.ir/news/8385