مشاوره انتظامی

ارائه طرح های حفاظتی محلات ،کارخانجات، باغات، بازدید وبازرسی از پروژه ها و تهیه گزارشات حفاظتی با احصای معایب، نواقص و راهکارهای رفع آنها بمنظور افزایش ضریب حفاظتی