میزان حقوق و دستمزد سال 1402 کارگری

میزان حقوق و دستمزدسال 1402 کارگری ابلاغ شد: