تصویب و ابلاغ میزان حقوق و دستمزد سال 1403 کارگران

میزان حقوق و دستمزدسال 1403کارگری ابلاغ شد: