با توجه به عدم همکاری هیات مدیره برج های جی یک مجموعه برج های مسکونی چیتگر بتاجا و عدم پرداخت مطالبات موسسه طی چهار ماه گذشته از مورخه 14/8/1400نسبت به جمع آوری نیروهای پلیس یار مستقر در این پروژه اقدام گردید.