برابر اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به استناد تبصره سه ماده نه آیین نامه ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح نیاز به اخذ هیچگونه گواهی از این وزارتخانه جهت عقد قراردادها نخواهند داشت و صلاحیت تخصصی ،حرفه ای و امنیتی و همچنین عملکرد آنها از سوی مبادی ذیصلاح در ناجا مورد پایش قرار خواهد گرفت.