با توجه به به انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی پرتو نورتوجیه کارکنان پروژه های ورامین توسط مدیر انتظامی موسسه حامیان ایمن شهر یک روز قبل از شروع بکاردر محل پروژه انجام پذیرفت