پس از تهران، کرج، ورامین، ایوانکی، قزوین،اهواز، محمودآباد،چالوس و کیش این بار پروژه ای در شهر گل و بلبل، شعر و شعور ،شهرشیراز به مجموعه پروژه های موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهر افزوده شد.