سهم سنگین چرخه تولید و خدمات در هر جامعه ای بردوش قشر زحمتکش کارگر است، این روز را به کارگران عزیز و بویژه همکاران محترم شاغل در پروژه های موسسه حامیان ایمن شهر از بندرعباس ،کیش نگین خلیج فارس تا سواحل زیبای خزر ودشت سرسبز گلستان، از سواحل کارون در اهواز، شهرعاشقاق شیراز،اراک، ورامین، البرز تا پایتخت پرغرور ایران تبریک عرض می کنم،امیداست سال جاری ،سال گشایش اقتصادی ورفع مشکلات معیشتی جامعه کارگری باشد.