موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهر جهت امر نگهبانی و حراست از پروژه های مربوطه در سطح تهران بزرگ نیاز به نیروهای بازنشسته با سلامت جسمانی لازم و حداکثر سن 55سال دارد.لطفا جهت ثبت نام از طریق ارسال پیام ویا تماس با تلفن موسسه از ساعت 9صبح تا 15اقدام نمایید.