در پی مذاکره مدیرعامل محترم موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهر با جناب آقای نوروانتو سفیر فنلانددرایران قردادادامه همکاری در خصوص تامین گارد حفاظتی سفارت به امضای طرفین رسید.سفیر محترم فنلاند در این ملاقات قابلیت و توانمندی موسسه حامیان ایمن شهر درجهت تامین حفاظت سفارت طی ماه‌های گذشته رابسیارمفیدتوصیف نمودند.