بموجب مصوبه هیئت مدیره موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهر،آقای ولی الله فتحی بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب وآقای محمدعلی شیخ به سمت مدیرعامل منصوب گردیدند.