روز کارگر برجامعه کارگری بویژه همکاران محترم مبارکباد، کارگران اصلی ترین عناصر عرصه تولید و خدمات هستنداما متاسفانه با توجه به تورم سرسام آور و مشکلات اقتصادی نتوانسته اندزندگی شرافتمندانه ای از بعد اقتصادی داشته باشندوافزایش سالانه حقوق نه تنها مشکل آنان را حل نکرده بلکه با توجه به نرخ رشد تورم مواد اولیه و هزینه های جانبی و عدم توازن هزینه وسود موجب اخراج آنان از سوی کارفرمایان شده است، امید که با درایت مسئولین امر وضعیت اقتصادی بهبود یابد و جامعه کارگری از طعم شیرین آن بهره مند گردد.

                                                                                  مدیرعامل و هیئت مدیره حامیان ایمن شهر