کل من علیها فان

برادربزرگوار جناب آقای احمد کاظمی عبدولی سرپرست محترم حراست پروژه ورامین

مادر اسطوره بی بدیلی است که جایگزین ندارد وغم فراغش  دردی است جانسوز و جانگداز، بدینوسیله این مصیبت عظمی را از طرف خود، اعضای هیئت مدیره و همکاران گرامی خدمت جنابعالی و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان برای مادرآسمانی طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر بر مصیبت را خواهانم.

                                                                                          مدیرعامل و عضوهیئت مدیره 

                                                                                       موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهر