ستاد کل نیروهای مسلح آیین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی را ابلاغ نمودند، در این آیین نامه چگونگی ایجاد موسسات، شرایط وشیوه بکارگیری نیروهای پلیس یار(نگهبان) و نحوه تعامل با پلیس بطور مشروح تبیین گردیده است(فایل پیوست)12932