سخن مدیرعامل با کاربران

با پیشرفت جوامع بشری و گذر از دوران غیرصنعتی ، مقوله امنیت از دغدغه های اصلی بشری بوده و روز به روز بر اهمیت آن اضافه می گردد ، بطوریکه بدون وجود امنیت پیشرفت و آرامش در هیچ موضوعی متصور نیست ، براین اساس در راستای برون سپاری بخشی از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه افزایش امنیت عمومی جامعه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه مطابق آئین نامه های اجرایی ماده 122 منجربه تاسیس مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی با مدیریت افسران واجد شرایط و کارآمد بازنشسته گردید که به همین منظور این مؤسسه نیز با کادر مجرب تاسیس گردید . از کارفرمایان محترم انتظار داریم بمنظور برقراری امنیت و آرامش در محیط تحت نظارتی خود و به تبع آن در شهر و کشور جمهوری اسلامی ایران نیازهای خود در این مقوله را از مؤسسات معتبر و کارآمد طلب نمائید .

ولی الله فتحی
مدیرعامل مؤسسه حامیان ایمن شهر

ما مفتخریم که با مراکز دولتی مرتبط با مؤسسه در ارتباط کاری هستیم